ผลงานของเรา

ทุกสินค้ามีเอกลักษณ์ ทุกเอกลักษณ์ คือการเรียนรู้ ประสบการณ์จากการผลิตสินค้าที่หลากหลายของเราทำให้เป็นที่ยอมรับแก่บริษัทคู่ค้าและโรงงานพันธมิตรในวงการของเรา

วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

มุ่งสู่การเป็นบริษัทผลิตสินค้าสิ่งทอชั้นนำของประเทศไทย โดยนำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์และบริการด้านการผลิตรูปแบบใหม่

เชี่ยวชาญอย่างผู้นำ

บริษัท อีโก้ แบ็ค จำกัด ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีขีดความสามารถและทักษะที่โดดเด่น สะท้อนความเป็นผู้นำในด้านคุณภาพ

ความคิดสร้างสรรค์

ความเชี่ยวชาญของเราไม่ได้มาจากประสบการณ์เท่านั้น แต่ยังผสมผสานความคิดสร้างสรรค์เข้าไปอย่างกลมกลืน เพราะเราเชื่อว่าความหลากหลายจะเปิดมุมมอง สร้างทางเลือกใหม่ๆให้องค์กร

ความน่าเชื่อถือ

สานความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุดเพิ่มคุณค่าในการบริการด้วยความรู้ ความชำนาญในการผลิตสินค้าเพื่อเป็นที่ไว้วางใจและสำเร็จของลูกค้าเป็นมาตรฐานในการประเมินผลงาน

ผลงานของเรา

ทุกสินค้ามีเอกลักษณ์ ทุกเอกลักษณ์ คือการเรียนรู้ ประสบการณ์จากการผลิตสินค้าที่หลากหลายของเรา ทำให้เป็นที่ยอมรับแก่บริษััทคู่ค้าและโรงงานพันธมิตรในวงการของเรา

 

บริษัท อีโก้ แบ็ค จำกัด เริ่มต้นขึ้นจากแนวคิดการให้บริการผลิตสิ่งทอสำเร็จรูป ด้วยความคิดและความตั้งใจของช่างตัดเย็บในชุมชน เพื่อให้เกิดสินค้าที่มีความน่าสนใจ ทันสมัย และเป็นที่ต้องการต่อกระแสในสังคม เราคอยพัฒนาบุคลากรและแนวคิดภายในองค์กรให้มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยประสบการณ์ในการผลิตกระเป๋ามายาวนาน ทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการของตลาด

ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี บริษัทสั่งสมประสบการณ์ในการพัฒนากระบวนการผลิตทุกขั้นตอน รวมทั้งเรียนรู้จากความสำเร็จอย่างเรื่อยมา ทำให้ปัจจุบันเราความสามารถในการแข่งขันสูง และมีกำลังการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราไม่ได้รับโอกาสจากลูกค้าที่เคารพ

นอกจากคุณภาพการผลิตที่มั่นคงแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ผลงานของเรา

ตัวอย่างการผลิตสินค้าที่ผ่านมาของ อีโก้ แบ็ค